CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

International Scientific Workshop
STEM Higher Education for Mekong Delta Development
November 2, 2017
Can Tho University, Vietnam

BACKGROUND TO CONFERENCE

On February 12, 2014, the Prime Minister approved Decision No. 245/QD-TTg on the master plan for the socio-economic development of the Mekong Delta key economic region up to 2020 and roadmap to 2030. The aim was to “develop the Mekong Delta key economic region as a dynamic developmental region with a modern economic structure, comprehensive and modern infrastructure, improved material and spiritual life of the people, contributing a significant part to the economic growth of the country and to developing a thriving Mekong Delta as a whole to meet the general level of the country”; and the roadmap to 2030 is “The Mekong Delta key economic region will develop at a relatively high level, science and technology will become a major motivation in the socio-economic development of the localities in the region, and social organization will be of advanced level.


With such objectives, skilled labour training and the creation of a close link between human resources development and development and application and science and technology for the provinces in the Mekong Delta are of significant importance. Unskilled labour will fail to help the Mekong Delta reap the benefits of international integration. Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) have emerged as a common trend in many countries in the region and worldwide and played an important role in promoting the social and economic growth. To contribute to developing skilled labour in the Mekong Delta to be more dynamic and adaptable to the ever changing economy and employment market, Can Tho University collaborates with Arizona University State and Association of Viet Nam Universities and Colleges’ Institute of Science and Technology Innovation to organize an international workshop on STEM Higher Education for Mekong Delta development.


The aim of this workshop is to create a platform for lecturers, education managers and scholars to raise their understanding of skilled labour training and quality assurance of STEM higher education; build a research network for lecturers, education managers and scholars to exchange knowledge and collaborate to study the issues in training skilled labour for Mekong Delta of Vietnam.

CALL FOR ABSTRACTS

Those interested in presenting at the workshop will need to submit a 200-300 word abstract via email to  stemmekongdelta@gmail.com.

Abstracts must be submitted using the attached Abstract Template.

In addition, authors are required to provide:
(1) their full contact details, and
(2) the session that their short paper relates to (A, B, C, D, E, or F).

A notification of acceptance for presentation at the conference will be sent to the author by email. Upon receipt of notification, authors will be asked to submit a written paper to be published in the conference proceedings. Papers will be reviewed and edited by the Review Committee.

POTENTIAL TOPICS

TIMELINES

Activity

Deadline

Call for Papers

June 19, 2017

Call for Papers Reminder

August 10, 2017

Submission of Abstracts

October 4, 2017

Submission of Papers for Proceedings

October 15, 2017

Submission of PowerPoint Presentations

October 25, 2017

Conference Registration

October 25, 2017

FURTHER INFORMATION

Further information about the conference will be here


CONTACT DETAIL

Can Tho University
T: +84 918 445 148 (Mr. Huynh Anh Huy)
E: hahuy@ctu.edu.vn

The Institute for Science and Technology Innovation
T: +84 165 909 3379 (Ms. Hoang Thi Van)
E: stemmekongdelta@gmail.com

 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC STEM CHO PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trường Đại học Cần Thơ

Mở đầu

Ngày 12 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 245/QĐ-TTg. Trong đó,phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Nguồn nhân lực lành nghề, có kỹ năng tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu cao bởi các nhà tuyển dụng địa phương nhưng lại thiếu trong ngắn hạn. Nguồn nhân lực thiếu kỹ năng sẽ không thể giành được những lợi ích của hội nhập quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ của giáo dục và đào tạo đối với những ngành nghề trọng điểm.

Theo xu hướng chung của các nước trong khu vực và trên thế giới, các ngành nghề như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội.

Để góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực có kĩ năng ở Đồng bằng Sông Cửu Long; với tính năng động và có khả năng thích nghi với nền kinh tế và thị trường việc làm luôn thay đổi, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Bang Arizona tại Việt Nam và Viện Khoa học và Đổi mới công nghệ thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng Sông cửu long.

Hội thảo nhằm hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả nâng cao sự hiểu biết về đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng cũng như đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo đối với các ngành STEM; tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng cho Đồng bằng Sông cửu long.

Chủ đề viết bài tham luận

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

Đăng ký viết bài tham luận

Những ứng viên quan tâm viết bài tham luận cần gửi bài viết đầy đủ (theo hướng dẫn đính kèm).và thông tin tóm tắt về tác giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ email stemmekongdelta@gmail.com

Ban tổ chức sẽ thông báo về việc chấp nhận bài báo đầy đủ, cũng như bài trình bày tại Hội thảo sau khi có ý kiến bình duyệt của Hội đồng đánh giá bài báo. Những bài viết được duyệt sẽ được đăng ở Kỷ yếu có chỉ số xuất bản (ISBN). Các bài báo sẽ được Ban tổ chức xem xét và đề nghị tác giả chỉnh sửa lại (nếu cần thiết).

Thời gian gửi bài viết và đăng kí tham dự hội thảo

Hoạt động Thời hạn
Thông báo viết bài hội thảo 19/6/2017
Nhắc việc nôp thông báo viết bài 10/8/2017
Nộp tóm tắt bài báo 04/10/2017
Nộp bài báo đầy đủ 15/10/2017
Đăng ký tham dự Hội thảo 25/10/2017
Nộp bài trình bày tại Hội thảo 25/10/2017

Địa chỉ liên hệ và gửi bài

Mọi thông tin đăng ký tham dự hội thảo và đăng ký viết bài tham luận xin liên hệ:

Trường Đại học Cần Thơ
T: +84 918 445 148 (Mr. Huy)
E: hahuy@ctu.edu.vn

Viện Khoa học và Đổi mới công nghệ
T: +84 165 909 3379 (Ms. Vân)
E: stemmekongdelta@gmail.com