Abstract submission


Authors need to be registered online in order to submit their abstractsIf you have registered, fill your information in abstract from, and choose "submit abstract" on user menu to add your abstract. You can submit up to 2 abstracts. To do a full paper submission, you should send it via email stemmekongdelta@gmail.com.
Note that the participant who submits the abstract must be the presenter of the abstract at the conference.
Abstract must be written in English, whereas your presentation at the conference can be given in Vietnamese but we suggest that you prepare your slides in English.
The deadline for abstract submission is October 4,  2017.
Please contact our Secretariat for any problem.

Contact Address:STEM_MDD 2017 Workshop Secretariat
No 7, Road 4, KP4, Hiep Binh Chanh, Thu Duc, Ho Chi Minh city.
Điện thoại: +84 165 909 3379    Fax: 028.37261286
Email:stemmekongdelta@gmail.com
Website: http://www.sat.org.vn/events/stem-mekong-delta/

 

Đăng ký tóm tắt bài báo


Các tác giả cần Đăng ký trực tuyến để nộp tóm tắt cho các bài viết của mình. Khi bạn đăng ký, bạn nhập thông tin tóm tắt về bài báo của mình, sau đó chọn mục “Nộp tóm tắt” để gửi cho Ban tổ chức tóm tắt các bài tham luận của bạn.

Bạn có thể nộp hai bản tóm tắt. Khi nộp bài đầy đủ, bạn gửi bài tham luận của mình cho Ban tổ chức qua địa chỉ email stemmekongdelta@gmail.com.

Tóm tắt phải được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bài trình bày tại Hội nghị có thể bằng tiếng Việt nhưng bạn vẫn cần chuẩn bị cả các slides bằng tiếng Anh.

Thời hạn nộp tóm tắt trước ngày 04 tháng 10 năm 2017

Thông tin chi tiết xin bạn liên hệ với Ban thư ký Hội nghị theo địa chỉ sau:

Địa chỉ liên hệ: Ban thư ký Hội nghị STEM_MDD 2017
Trung tâm Phát triển Giáo dục Đại học, Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ
Số 7, Đường số 4, Khu phố 4, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 165 909 3379 Fax: 028.37261286
Email: stemmekongdelta@gmail.com
Website: http://www.sat.org.vn/events/stem-mekong-delta/